• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר
תקנון וחברות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH PHYSICIANS

פרק א' - הוראות יסוד איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

1. שם האיגוד

האיגוד יקרא בשם:
"ההסתדרות הרפואית בישראל - איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל"
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION – ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH PHYSICIANS

2. תוקף וסמכות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

א. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ומוקם בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל סעיפים 184-207. כולל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
ב. כל תקנה מתקנות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל שאיננה מתיישבת ו/או סותרת ו/או נוגדת את תקנות הר"י - בטלה מעיקרה.
ג. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים ו/או המבקרים הנוגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים בטלה מעיקרה.

3. מטרות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

1. להיות הארגון המקצועי-מדעי של הרופאים המומחים בבריאות הציבור בישראל.
2. לקדם ולפתח בישראל את ענף בריאות הציבור במישור המנהלי, המדעי, הקליני, החברתי, ההוראתי והאתי, בתאום עם הר"י ובשיתוף עמה.
3. לקדם ולבסס את מעמדם המקצועי והתדמיתי של האיגוד ושל חברי האיגוד במסגרת הר"י בקרב עמיתים, גורמי הממשל והציבור הרחב.
4. להוות גוף רפואי מקצועי המייעץ ומסייע בתכנון ובפיתוח שירותי הבריאות בישראל ובארגונם מתוך ראייה כוללת של בריאות הציבור בישראל
5. להיות מעורב ומשפיע על קביעה ויישום של מדיניות בריאות הציבור בישראל, על פי עקרונות "בריאות לכל" ולהביא למודעות ותיעדוף של הקצאת המשאבים לבריאות הציבור
6. להיות שותף וזרז בתהליכים ופעולות הנוגעים לבריאות הציבור
7. לשפר ולשמר את הרמה המקצועית של הרופאים העוסקים בבריאות הציבור.
8. לדאוג לחינוך דור צעיר של רופאים מתמחים בבריאות הציבור ושל רופאים אשר עניינם ועיסוקם בבריאות הציבור ובמישורים הקרובים לה.
9. לעבוד יחד עם עמיתים בתחום בריאות הציבור בארץ ובחו"ל ועם חברות, איגודים וגופים דומים או קרובים בזהותם למען קידום בריאות הציבור.
10. לקדם את המחקר המדעי בתחום בריאות הציבור ואת הפצת המידע המחקרי בקרב עמיתים, מקבלי החלטות והציבור הרחב.

לשם השגת מטרות אלו רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מסים, כמפורט בפרק ד'.

פרק ב' – חברות באיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

1. חברות באיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

החברות באיגוד מותנית בחברות בהסתדרות הרפואית לישראל, ובתשלום דמי חבר במלואם.
איגוד הרופאים בבריאות הציבור בישראל כולל שני סוגי חברים:
I חבר מן המניין: רופא חבר הר"י בעל אישור תואר מומחה בבריאות הציבור
II חבר נלווה: רופא חבר הר"י שאינו בעל אישור תואר מומחה בבריאות הציבור.
מעמדם של החברים הנלווים יהיה זהה למעמד החברים מן המניין פרט להעדר זכות לבחור למוסדות הארגון ולהיבחר להם.

2. נהלי קבלה לאיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

1. כל רופא חבר הר"י המבקש להתקבל כחבר מן המניין או כחבר נלווה באיגוד יגיש לועד האיגוד בקשה בצרוף מסמכיו המקצועיים.
2. מגיש הבקשה מתקבל כחבר באיגוד רק לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות על ידי הועד.
3. למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הועד. עליו להגיש את הערעור אל ועדת הביקורת תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטתה. החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית, להוציא פסילה מטעמים של רמה אתית-מקצועית בלתי נאותה. ערעור בהקשר לפסילה מטעמים אלו רשאי המועמד להגיש תוך חודש ימים לאחר קבלת הודעת ועדת הביקורת בפני הועדה האתית-מקצועית של הר"י. החלטת הועדה האתית-מקצועית של הר"י הנה סופית.
4. מתמחה בבריאות הציבור אשר סיים את התמחותו וקבל תעודת מומחה יהיה זכאי להגיש בקשה לחברות מן המניין על פי הנהלים המקובלים.

3. זכויות וחובות רופאי בריאות הציבור בישראל

א. כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד, בכפוף לתשלום דמי חבר.
ב. ההשתתפות באסיפה הכללית מותרת לחברים מן המניין ולחברים נלווים. רק לחברים מן המניין תהא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
ג. רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד רק חבר מן המניין ששילם את מיסיו.

4. הפסקת חברות רופאי בריאות הציבור בישראל

סיום חברותו של החבר באיגוד תהיה במקרים הבאים:
א. עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י.
ב. ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע ליו"ר האיגוד בכתב. ביטול חברות אינו משחרר את החבר ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו לפני ביטול החברות.
ג. החלטת הועד של האיגוד על הפסקת חברותו של החבר באיגוד, במקרים הבאים:
• קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלתו כחבר.
• החבר לא שילם את מסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.
• החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנותיו בזדון ו/או גרם לו נזק חומרי ו/או נזק מוסרי ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך או בית דין של חברים של הר"י.

5. ערעור

בכל מקרה שתעמוד לדין בועד האיגוד שאלת הוצאת חבר מהאיגוד, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו.

פרק ג' - הארגון הפנימי איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

1. מוסדות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

א. אסיפה כללית.
ב. ועד ארצי, הכולל יו"ר, מזכיר, גזבר ושני חברים לפחות.
ג. ועדת ביקורת, הכוללת 3 חברים.

א. נוהל אסיפה כללית רגילה
1. אחת לשנה ובמועד אשר ייקבע על ידי ועד האיגוד תתקיים אסיפה כללית של האיגוד.
2. הועד באמצעות היו"ר או המזכיר, יכנס את האסיפה וישלח הזמנות לכל חברי האיגוד לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע. בהזמנות שתשלחנה לחברים יפורסם סדר יומה של האסיפה, אשר ייקבע על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
3. האסיפה תהיה בת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים לפחות מחצית ממספר חברי האיגוד הזכאים להשתתף בהצבעה. אם בזמן שנקבע אין מניין חוקי כנ"ל תדחה האסיפה כללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. זכות ההצבעה ניתנת רק לחברים מן המניין.
4. הועד היוצא יציע מועמד ליו"ר האסיפה הכללית אשר תפקידו לנהל את האסיפה הכללית מרגע שנבחר ועד לנעילתה. עם תום הישיבה הנ"ל מסתיים תפקידו.
5. האסיפה הכללית רשאית להציע מועמדים אחרים לתפקיד יו"ר האסיפה הכללית.
מועמד הועד או מועמדים אחרים שיוצעו, יעמדו לבחירת האסיפה הכללית מיד עם פתיחתה, ויבחרו ברוב רגיל של חברי האסיפה הכללית.
6. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 10% מהמשתתפים. ההצבעה על הוצאת חבר מן האיגוד תהיה בקלפי על פי דרישה של לפחות 10% מהחברים הנוכחים באסיפה. כל חבר רשאי רק בדעה אחת.
7. היו דעות שקולות- יכריע יו"ר האסיפה הכללית. היו דעות שקולות בבחירות - יכריע היו"ר על ידי הפלת גורל.
8. יו"ר האסיפה הכללית, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת חייבם להיות חברים מן המניין.

ב. תפקיד האסיפה הכללית
1. קבלת דו"ח מפעילות הועד היוצא ודו"ח כספי.
2. בחירת יו"ר וחברי הועד של האיגוד לתקופת בחירה שתימשך עד לישיבת האסיפה הכללית הרגילה הבאה.
3. הודעה על קבלת חברים וביטול חברות מאז כינוס האסיפה הכללית הקודם.
4. דיון והחלטות על נושאים שעל סדר היום או נושאים המועלים על ידי האסיפה.
5. התווית דרכי הפעולה של האיגוד.

ג. אסיפה כללית לא רגילה (שלא מן המניין)
במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר מדובר בנושא בעל חשיבות מרבית שאינו יכול למצוא פתרונו בדרך אחרת, ואינו סובל דיחוי, יוכל הועד להחליט ברוב קולות על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין ולזמן את כל החברים בהודעה בכתב, שתשלח לא פחות משבועיים לפני המועד שנקבע לאסיפה.
אסיפה כזו ניתן לזמן גם על פי דרישה בכתב של 2/3 מסך כל החברים מן המניין באיגוד.
הועד יוכל לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד.
אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית רגילה (מן המניין).

ד. יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
יו"ר האיגוד יבחר באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, למשך כהונה אחת של שלוש שנים. אותו אדם יוכל להיבחר שנית לאותו תפקיד לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, אלא שדבר זה מחייב רוב מיוחס של 2/3 הנוכחים באסיפה הכללית בעלי זכות ההצבעה.
הוא לא יכול להיבחר בכל מקרה לתקופת כהונה שלישית רצופה, אך יוכל לעמוד לבחירה שוב לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
תפקידי היו"ר הם לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן.
במקרה שיו"ר הועד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, יתכנס הועד תוך 30 יום ממועד תום פעולתו של היו"ר לשם בחירת חבר מתוכו כיו"ר חדש, אשר יכהן עד האסיפה הכללית מן המניין הקרובה.

ה. מזכיר וגזבר
המזכיר והגזבר ייבחרו על ידי הועד מבין חבריו, ברוב קולות. הגזבר יהיה אחראי, בין השאר, לגביית המסים וניהול החשבונות של האיגוד. תפקיד המזכיר לנהל את התכתובות של האיגוד ואת לוח הזמנים שלו. מתפקידם של שניהם להגיש דו"ח לועד ולאסיפה הכללית בנושאים אלה.

ו. הועד
ועד האיגוד יהיה מורכב מחמישה חברים לפחות (כולל היו"ר). כל חברי הועד חייבים להיות חברים
מן המניין.
הועד יבחר ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה הכללית, לתקופת כהונה של שלוש שנים או עד לאסיפה הכללית הבאה.
אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו.
היו"ר מכנס את ישיבות הועד וקובע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק כאשר משתתפים בהם לפחות שלושה חברי ועד.
הועד רשאי בנסיבות מיוחדות לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין.
מתפקידיו של הועד לדאוג להגשמת מטרות האיגוד וליזום פעולות בהתאם. פחת מספר חברי הועד לפני תום תקופת כהונתו עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הועד הנותרים תוך 30 יום, את האסיפה הכללית שלא מן המניין, לשם השלמת הרכב הועד לחמישה חברים. חברי הועד שנבחרו כאמור יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הועד אליו נבחרו.
במקרה שיו"ר הועד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, יתכנס הועד תוך 30 יום ממועד תום תקופת הכהונה של הועד.
הועד רשאי להסמיך את אחד מחבריו לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום סמכותו ולחתום בשמו על כל הקשור בפעולות אלו. אישור כזה יינתן תמיד בכתב.

ועדות נוספות
האסיפה הכללית ו/או הועד רשאים להקים ועדות נוספות על פי ראיית הצורך.
הועד ירכז את מלוא הסמכויות בהעדרן של ועדות נוספות.

ח. ועדת ביקורת
האסיפה הכללית הרגילה תבחר בשלושה חברים שיהוו ועדת ביקורת. פחת מספר חברי הועדה מכל סיבה שהיא, יבחר הועד חבר נוסף. על הועדה להתכנס אחת לשנה לשם בדיקת העניינים הכספיים וחוקיות ההחלטות.
בנוסף סמכויותיה הן כל אותן סמכויות שיוחדו לה במפורש בתקנון זה.

פרק ד' - מיסי חבר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

החברים ישלמו את המס השנתי לאיגוד בריאות הציבור בישראל.
הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלומים למטרות מיוחדות, לפי ראות עיניו ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית. תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטלו על החברים, ייקבעו על ידי הועד ובאישור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון מחייב קבלת אישור מוקדם של הועד המרכזי.
יו"ר האיגוד, המזכיר והגזבר יהיו במשותף מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. המחאות האיגוד תהיינה חתומות על ידי שניים מתוך שלושת מורשי החתימה.

פרק ה' - כינוס מדעי

כינוס מדעי ארצי יתקיים אחת לשנתיים, לפחות.

פרק ו' - שינוי בתקנון

1. כל הצעה לשינוי בתקנון פרט לסעיפים שבפרק א' סעיף 2א', ב', ג' תומצא בכתב על ידי הועד לחברים תוך 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית המתוכננת שבה תידון הצעת השינוי.
2. הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיפים פרק א' 2א', ב', ג', תתקבל באסיפה הכללית (מן המניין או שלא מן המניין), אם הצביעו בעדה מחצית ממספר חברי האיגוד או שני שליש מהנוכחים באותה אסיפה.
3. אין לשנות את פרק א' סעיף 2א', ב', ג', למעט בכל הנוגע להתאמה לתקנון ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרק ז' - פירוק איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

1. ההחלטה על פירוק איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל תוכל להתקבל רק באסיפה כללית ברוב של 75% של החברים מן המניין.
במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד לועד המרכזי של הר"י אשר יעבירו לפי שיקול דעתו - לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.