• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר
הודעות הוועד

בקשה לקיום דיון בנושא דו"ח העישון לשנת 2022

פנייה ליו"ר ועדת הבריאות בבקשה לא להמתין ולקיים דיון בוועדת הבריאות בדו"ח ובכשלים המערכתיים בטיפול בנושא העישון קרוב ככל האפשר לתחילת מושב הכנסת הקרוב

לכבוד
ח"כ אוריאל בוסו
יו"ר ועדת הבריאות
כנסת ישראל

בשם איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון, ההסתדרות הרפואית בישראל, הרינו לפנות אליך בנושא שבנדון כדלקמן: כידוע, חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, תשס"א 2000 ("החוק") קובע כי שר הבריאות ימסור דיווח לוועדת הבריאות של הכנסת בדבר עישון מוצרי טבק ("דו"ח העישון") אחת לשנה, לא יאוחר מיום 31.03 בכל שנה. על ועדת הבריאות לקיים דיון לגבי נתוני הדיווח לא יאוחר מ-60 ימים מיום מסירת הדיווח לכנסת. המועדים הקבועים בחוק מתכתבים עם יום עישון הבין-לאומי, הקבוע ליום 31.05.

משרד הבריאות פירסם את דו"ח העישון באיחור ניכר, כשישה חודשים לאחר חלוף המועד להגשתו. אין להסכים להפרה של הוראות החוק ויש לבקש ממשרד הבריאות לכל הפחות לתת טעם לאיחור הניכר כאמור.

נזכיר כי עד היום לא הוקמה היחידה הלאומית למאבק בעישון, עליה החליטה הממשלה. יתר על כן, מזה חודשים רבים לא מאויש התקן היחיד לרכז תחום מניעת העישון במשרד הבריאות. ליקויים מתמשכים אלו, פוגעים במאבק בעישון ועולים בחיי אדם.

כידוע, נגע העישון מוביל למותם של כ-8,000 קורבנות ישראלים בשנה וגורם לתחלואה קשה בהיקף נרחב. נתוני הדו"ח והדיון בו חיוניים לקידום ההתמודדות עם נזקי העישון ומניעתם. בדו"ח העישון 2022 חסרים נתונים חיוניים על מצב העישון באוכלוסייה הבוגרת בישראל.

מאחר שברי כי במצב שבו הדו"ח היה מוגש במועדו, וועדת הבריאות בראשותך הייתה מקיימת בו דיון זה מכבר, אנו פונים אליך בבקשה לא להמתין ולקיים דיון בוועדת הבריאות בדו"ח ובכשלים המערכתיים בטיפול בנושא העישון קרוב ככל האפשר לתחילת מושב הכנסת הקרוב.

בכבוד רב,
פרופ' חגי לוין
יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

ד"ר יעל בר זאב
יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון
ההסתדרות הרפואית בישראל

העתק:
שר הבריאות
מנכ"ל משרד הבריאות

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות