• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

חיסון פרבנר 13 מגן על קשישים מפני תמותה מדלקת ריאות

שיעורי התמותה של קשישים (מעל גיל 80) אשר מאושפזים עקב דלקת ריאות נותר גבוה גם בעידן החיסונים נגד פנאומוקוק, אך חיסון עם PCV-13 הפחית בעשרות אחוזים את שיעורי התמותה באוכלוסייה זו; לחיסון PPV-23 לא היתה השפעה דומה

27.11.2016, 15:54
חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (Community-acquired pneumonia - יCAP) היא עדיין גורם עיקרי לתחלואה ולתמותה ברחבי העולם, בפרט בקרב קשישים. מחקרים קודמים שבחנו את גורמי הסיכון הקשורים לתמותת מטופלים המאושפזים עם CAP חשפה קשר ישיר בין סוג החיידק, מאפייני המטופל וסיכויי התמותה. עם זאת, מחקרים אלו לא כללו את סטטוס ההתחסנות נגד פנאומוקוק.

מובא להלן ניתוח רטרוספקטיבי של שיעורי תמותה לאחר אשפוז ראשון עקב CAP בצפון-מזרח איטליה, אשר מתמקד בתפקיד של חיסון נגד פנאומוקוק כגורם הקשור לתמותה מדלקת ריאות בשנה הראשונה.

בין השנים 2012-2013, מבוגרים בגילאי 65 ומעלה שאושפזו עם אבחנה עיקרית של CAP שהתבססה על הקריטריונים של ICD (מהדורה 9, קודים קליניים 481-486) גויסו למחקר פעם אחת בלבד. המטופלים חולקו לשלוש קבוצות לפי סטטוס חיסון נגד פנאומוקוק:
(1) קבלת חיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) לפני האשפוז.
(2) קבלת חיסון נגד 23 זני פנאומוקוק הכולל מרכיבי מעטפת של החיידק (23-valent polysaccharide pneumococcal vaccineי– PPV-23) במהלך חמש השנים שקדמו לאשפוז.
(3) לא חוסנו כלל או חוסנו עם PPV-23 לפני יותר מחמש שנים טרם האשפוז.

שוקללו נתונים אישיים כגון גיל, מין, משך האשפוז וסטטוס חיסון נגד שפעת. תחלואות לוואי אומתו לפי אבחנות שהתבססו על ICD. כל מטופל היה במעקב במשך עד שנה.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו שיעורי התמותה הכללית ותמותה מדלקת ריאות.

4,030 מטופלים נכללו במחקר. הגיל הממוצע בעת האשפוז היה 84.3±7.7 שנים ו-50.9% מהמטופלים היו נשים. 74.2% היו עם תחלואה נלווית אחת לפחות ו-73.7% חוסנו נגד נגיף השפעת. 80.4% לא חוסנו נגד פנאומוקוק, 14.5% חוסנו עם PPV-23 ו-5.1% חוסנו עם PCV-13.

שיעורי ההישרדות שנה אחת לאחר אשפוז עקב דלקת ריאות היו 83.6% בקרב מטופלים שלא חוסנו כלל, 85.9% בקרב מטופלים שחוסנו עם PPV-23 ו- 89.3% בקרב מטופלים שחוסנו עם PCV-13.

ניתוח רגרסיה ,מצא כי הסיכון למוות מדלקת ריאות עלה באופן מובהק עם הגיל (יחס סיכויים מותאם [adjusted odds ratioי]: 1.073, 1.061-1.085), אשפוז קצר יותר (0.981, 0.971-0.990) ומין זכר (1.372, 1.165-1.616). מודל זה אישר גם כי החיסון המצומד PCV-13 היה גורם מגן בלתי תלוי מפני תמותה מדלקת ריאות (0.599, 0.390-0.921).

הממצא העיקרי של מחקר תצפית מבוסס-עוקבה זה הינו שיעור התמותה הגבוה בקרב קשישים המאושפזים עקב דלקת ריאות. מחקר זה מציע לחסן קשישים עם PCV-13 למניעת תמותה בקרב אוכלוסייה זו.

מקור:
Baldo V, Cocchio S, Gallo T, Furlan P, Romor P, Bertoncello C, Buja A, Baldovin T. Pneumococcal Conjugated Vaccine Reduces the High Mortality for Community-Acquired Pneumonia in the Elderly: an Italian Regional Experience; PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166637. doi: 10.1371/journal.pone.0166637

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסונים,  חיסון נגד פנאומוקוק,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה,  דלקת ריאות בקשישים,  תמותה מדלקת ריאות,  PCV-13,  פרבנר 13,  PPV-23
תגובות
13.12.2016, 21:54

עוד מחקר תצפית מבוסס-עוקבה. (אין תקציב למחקר מבוקר רנדומיזציה ?)
המסקנות על סיבה ותוצאה אינן מבוססות.